Fauna CHKO Třeboňsko

Kvakoš nočníKvakoš noční
Kvakoš noční
Orel mořskýOrel mořský
Orel mořský
Tesařík obrovskýTesařík obrovský
Tesařík obrovský
Vydra říčníVydra říční
Vydra říční

Patrně nejcennějším ekosystémem Třeboňské pánve vyznačujícím se charakteristickou faunou bezobratlých jsou rašeliniště. Řada teplomilných a pro Třeboňsko jedinečných druhů se nachází na teplejších lokalitách s porosty listnáčů, především dubu, v okolí hrází a ve fragmentech lužního lesa v nivách řek. K nim patří např. tesařík obrovský.

Z motýlů jsou nápadní třpytivě modří batolci červení a duhoví nebo největší denní motýl chráněný bělopásek topolový. Jedinečná je velká populace bělopáska tavolníkového, která se v Čechách vyskytuje pouze v Třeboňské pánvi a je zde vázána na rozsáhlé plochy tavolníku vrbolistého.

Na Třeboňsku dosud přežívají některé druhy ve střední Evropě ohrožených ryb. Vyskytují se především v čistších úsecích Lužnice, v okolních tůních a slepých ramenech a v pod horské říčce Dračici. Jedná se např. o lipana podhorního, piskoře pruhovaného, sekavce písečného, mřenku mramorovanou, mníka jednovousého, vranku obecnou a další. Dosud zde přežívá i jediný místní zástupce třídy kruhoústých mihule potoční.

Patrně nejvýznamnějším druhem obojživelníků je ropucha krátkonohá. Její populace vázané na okraje mělkých pískoven a přilehlé suché štěrkové terasy, patří v Čechách k nejpočetnějším.

Nejohroženějším z celkem šesti druhů plazů je užovka hladká, která v posledních 30 letech z většiny lokalit vymizela. Ostatní druhy jsou víceméně běžné.

Charakteristickými a typickými ptáky Třeboňska jsou brodiví, např. volavka popelavá, čáp bílý a čáp černý. Ostatní zde hnízdící zástupci brodivých, bukač velký, bukáček malý, volavka červená a kvakoš noční patří mezi druhy vzácné a mizející. V roce 1983 na Třeboňsku vznikla hnízdní kolonie kormorána velkého, stav je udržován regulačními zásahy na počtu 50 - 70 párů.

Dalšími typickými druhy mokřadů jsou vrubozobí, např. husa velká, zrzohlávka rudozobá a hohol severní. Běžné hnízdící druhy kachen – kachna divoká a polák chocholačka.

Charakteristickými dravci oblasti jsou orel mořský a pochop rákosní. Vedle těchto pro mokřady typických druhů hnízdí na Třeboňsku dalších 11 druhů dravců.

Podobně jako v celé střední Evropě došlo i na Třeboňsku k poklesu početnosti některých zástupců hrabavých. Tetřev hlušec, tetřívek obecný v současné době přežívají v počtu několika málo exemplářů. Podobně došlo i k markantnímu poklesu početnosti některých bahňáků, jako např. břehouše černoocasého či vodouše rudonohého. Naopak se zvyšují stavy v minulosti patrně nehnízdících vodoušů kropenatých.

Díky aktivním zásahům došlo ke zvýšení početnosti rybáka obecného. Další zde hnízdící je rybák černý.

Na Třeboňsku hnízdí celkem osm druhů sov, např. výr velký, sýc rousný a kulíšek nejmenší.

Z řádu pěvců patří k nejcennějším druhům oblasti např. cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá, rákosníci a řada dalších. Zajímavé je postupné šíření slavíka modráčka.

Na Třeboňsku byl prokázán výskyt přibližně padesáti druhů savců. Za významné druhy je možno považovat pouze dva: celoevropsky ohroženou vydru říční a losa. Vydra patří v současné době mezi běžné druhy oblasti. V současné době na Třeboňsku a v přilehlých lesních komplexech na severovýchodě existuje mikropopulace do 10 exemplářů losa., který se zde pravidelně rozmnožuje.

Otevírací doba prodejny

duben - červen, září

•   pondělí - pátek      8 - 18 hodin
•   sobota                   8 - 14 hodin
•   něděle                   8 - 12 hodin

Půjčovna kol

•   Dětská kola od 12" do 20"
•   Treková a horská kola 24" až 29"
•   Elektrokola Standard
•   Elektrokola Vyšší třída
•   Elektrokola Top
•   Koloběžky
•   Dětské vozíky
•   Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným kolem)

Doporučujeme

Pro vášnivé rybáře doporučujeme rybník Nový Kanclíř. Nachází se naí asi 15 km od Třeboně, poblíž Chlumu u Třeboně. Je obklopen rozsáhlým komplexem lesů. Díky jeho průběžnému zarybňování kapitálními rybami (kapr, štika, sumec) se stal velice atraktivním a vyhledávaným místem všech náruživých rybářů.