Jste zde: Domácí stránka |
naryby.cz > CHKO Třeboňsko > Základní údaje

Základní údaje o CHKO Třeboňsko

Dračice
Dračice
Lužnice
Lužnice

Rozloha: 70 000 ha
Počet obyvatel: cca 28 500 (cca 70 obcí a drobných sídel)
Sídlo Správy: Třeboň (7 300 obyvatel, městská památková rezervace, lázeňské místo)
Vedoucí Správy: Ing. Josef Hlásek
Datum vyhlášení CHKO: 15.11.1979 (výnos MK ČSR 22737/79)
Datum vyhlášení BR: 1.3.1977
Kategorie dle IUCN: V, VI

Další statuty: CHOPAV Třeboňská pánev, Evropské významné ptačí území (IBA), dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště), 30 maloplošných zvláště chráněných území (5 NPR, 1 NPP, 19 PR, 5 PP), jádrové území evropské ekologické sítě EECONET, 3 nadregionální biocentra ÚSES, lokalita dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER), PHO vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů, vesnické památkové zóny

Charakter a specifika: Rovinatá a vodami bohatá pánevní oblast (403-550 m n.m.) budovaná sedimentárními horninami s výchozy krystalinika na okrajích. Oblast přetvářená více než 800 let lidskou činností. Příklad citlivých krajinářských úprav vytvářejících produktivní krajinu při zachování biodiversity a přírodních hodnot. Centrum českého rybníkářství (460 rybníků). Lesnatost zhruba 50 %. Velké zastoupení rašelinišť. Bohatství zejména mokřadní vegetace a vodního ptactva. vysoký rekreační potenciál.

Nejvýznamnější toky: Lužnice, Nežárka, Dračice, Zlatá stoka, Nová řeka, Koštěnický potok

Hlavní ekonomické aktivity: rybářství (kapr), zemědělství , lesnictví, těžba štěrkopísku a rašeliny, lehký průmysl (dřevozpracující p., výroba stavebních hmot, textilní p., sklářský p., pivovarnický p.), turistický ruch a lázeňství

Informace o Správě CHKO/BR a kontaktní údaje:

Vedoucí: Ing. Josef Hlásek
IČO: 62933582
Adresa: Valy 121, 379 01 Třeboň
Telefon: 384 721248, 384 721400
Fax: 384 721 400
E-mail: ,

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00

Loading...

CHKO Třeboňsko

Otevírací doba prodejny

červen - srpen

•   pondělí - pátek      8 - 18 hodin
•   sobota                   8 - 16 hodin
•   něděle                   8 - 14 hodin

Půjčovna kol

•   Dětská kola od 12" do 20"
•   Treková a horská kola 24" až 29"
•   Elektrokola Standard
•   Elektrokola Vyšší třída
•   Elektrokola Top
•   Koloběžky
•   Dětské vozíky
•   Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným kolem)

Doporučujeme

Pro vášnivé rybáře doporučujeme rybník Nový Kanclíř. Nachází se naí asi 15 km od Třeboně, poblíž Chlumu u Třeboně. Je obklopen rozsáhlým komplexem lesů. Díky jeho průběžnému zarybňování kapitálními rybami (kapr, štika, sumec) se stal velice atraktivním a vyhledávaným místem všech náruživých rybářů.

Loading...

CHKO Třeboňsko