Jste zde: Domácí stránka |

Přírodní rezervace a chráněná území CHKO Třeboňsko

Rybník StaňkovskýRybník Staňkovský
Rybník Staňkovský
Chlumská rybniční soustavaChlumská rybniční soustava
Chlumská rybniční soustava

MOKŘADY CHRÁNĚNÉ RAMSARSKOU KONVENCÍ

Na území CHKO/BR Třeboňsko se nachází dvě území (tvořená větším množstvím dílčích lokalit), která byla zařazena na seznam mokřadů mezinárodního významu chráněných Ramsarskou konvencí. Jako první byly po připojení naší republiky ke konvenci v r. 1990 do seznamu zaneseny Třeboňské rybníky a následně v r. 1993 i Třeboňská rašeliniště mající do té doby dočasně statut kandidáta.

Ramsarské území Třeboňské rybníky má rozlohu 10.165 ha, z toho vlastní rybníky zaujímají 5289 ha a představují 70 % plochy rybníků na Třeboňsku. Do mokřadů mezinárodního významu je zahrnuto celkem 159 rybníků s rozlohou od 1 do 490 ha a biotopy na ně bezprostředně navazující. Jedná se o mokřady v převážné většině vzniklé lidskou činností - rybníky, mokré louky, olšiny, vrbiny, rákosiny, ostřicové louky, rašeliniště ve výtopách rybníků. Území splňuje kritérium Ramsarské konvence svým významem pro vodní ptáky nejen jako hnízdiště, ale především jako tahová zastávka

Ramsarské území Třeboňská rašeliniště má rozlohu 1100 ha a tvoří je území navzájem nesouvisejících přechodových rašelinišť porostlých převážně lesem. Centrum tří lokalit tvoří přirozené, místy až pralesovité porosty borovice blatky s bohatým podrostem rojovníku bahenního. Důvodem zařazení území na seznam Ramsarské konvence byla skutečnost, že se jedná o unikátní ostrovní ekosystémy s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů

MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 31 maloplošných zvláště chráněných územích o celkové rozloze 4048 ha tj. 5.9%území. Z toho je 5 v kategorii národní přírodní rezervace (NPR) o celkové rozloze 926 ha. Největší z nich je s 750 ha je NPRStará řeka. Dále je zde jedna národní přírodní památka (NPP), 20 přírodních rezervací (PR) pokrývajících 2134 ha, z nichž největší je s 414 ha PR Horní Lužnice, a pět přírodních památek (PP).

V následujícím přehledu jsou uvedeny charakteristiky významnějších rezervací.

NPR Červené blato
Přechodové rašeliniště Třeboňské pánve s porosty blatkového boru s rojovníkem. Regenerující rašeliniště na vytěžených plochách. Typická flora a fauna rašelinišť.

NPR Ruda
Mezotrofní luční (pramenné) rašeliniště na převážné části své rozlohy dosud činné, s unikátní florou a faunou.

NPR Stará řeka
Meandrující koryto řeky Lužnice s řadou odstavených ramen, mokřadní ekysystémy podél Nové řeky s mozaikou trvalých a periodických vodních ploch, fragmenty původních, resp. strukturou jim blízkých lesních porostů. Ostatní lesní porosty, ať již polokulturní či kulturní, zahrnující podstatnou část z celkové výměry, tvoří v podstatě ochranné pásmo výše uvedených lokalit.

NPR Velký a Malý Tisý
Soustava rybníků s členitými břehy a rozsáhlými porosty litorální vegetace. Mokré louky. Významné hnízdiště a tahové shromaždiště vodních ptáků v rámci Evropy. Rezervace reprezentuje soubor nejtypičtějších ekosystémů Třeboňska.

NPR Žofinka
Přechodové rašeliniště Třeboňské pánve s porosty blatkového boru s rojovníkem. Typická fauna a flora rašelinišť.

PR Horní Lužnice
Meandrující přirozený tok řeky s množstvím odstavených ramen a tůní, okolní niva s mozaikou lučních a mokřadních společenstev s rozptýlenou zelení.

PR Horusická blata
Mezotrofní rašeliniště, rašelinné louky a litorální vegetace s řadou ohrožených druhů flory. Významné hnízdiště vodních ptáků.

PR Meandry Lužnice
Přirozený tok s meandry a odstavenými rameny. Niva s cennými mokřadními společenstvy.

PR Novořecké močály
Pravidelně přeplavované rašelinné louky podél Nové řeky s mozaikou tůní a močálů, olšiny.

PR Rybníky u Vitmanova
Rybníky s rozsáhlými porosty litorální vegetace, hnízdiště vodních ptáků, rašeliniště ve výtopě rybníka. Hnízdní kolonie kormorána velkého.

PR Široké blato
Lesní blatkové rašeliniště oligotrofního charakteru. Jedna z nejcennějších lokalit blatkového boru s rojovníkem na Třeboňsku.

PR Výtopa Rožmberka
Vtok meandrující řeky Lužnice do rybníka Rožmberk s bohatě členitým pobřežím, rozsáhlými litorálními porosty a vyvinutými přechody do komplexu luk.

PR Záblatské louky
Rozsáhlé mezotrofní rašeliniště s komplexem luk a litorální porosty vegetace. Výskyt řady kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů.

PR Krabonošská niva
Přirozený meandrující tok řeky. Niva s cennými mokřadními společenstvy.

V současné době je na území CHKO/BR Třeboňsko rovněž přes 200 stromů chráněných státem (památné stromy). Z toho je 1 javor klen, 2 buky lesní, 1 hrušeň, 13 lip srdčitých (nejmohutnější má v obvodu 830 cm) a téměř 200 dubů letních o průměrném obvodu 496 cm (nejmohutnější 820 cm).

Loading...

CHKO Třeboňsko

Otevírací doba prodejny

červen - srpen

•   pondělí - pátek      8 - 18 hodin
•   sobota                   8 - 16 hodin
•   něděle                   8 - 14 hodin

Půjčovna kol

•   Dětská kola od 12" do 20"
•   Treková a horská kola 24" až 29"
•   Elektrokola Standard
•   Elektrokola Vyšší třída
•   Elektrokola Top
•   Koloběžky
•   Dětské vozíky
•   Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným kolem)

Doporučujeme

Pro vášnivé rybáře doporučujeme rybník Nový Kanclíř. Nachází se naí asi 15 km od Třeboně, poblíž Chlumu u Třeboně. Je obklopen rozsáhlým komplexem lesů. Díky jeho průběžnému zarybňování kapitálními rybami (kapr, štika, sumec) se stal velice atraktivním a vyhledávaným místem všech náruživých rybářů.

Loading...

CHKO Třeboňsko